Aktualności

« powrót

2012-04-12

Stowarzyszenie SANITAS dołączyło do Koalicji

Do Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych dołączyło kolejne, szesnaste stowarzyszenie pacjentów. Utworzone 8 marca 2011 r. w Sanoku Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS jest ogólnopolską organizacją, któ­rej główną ideą jest szerzenie sze­roko po­ję­tej pro­fi­lak­tyki no­wo­two­ro­wej oraz udzie­la­nie wspar­cia osobom bę­dą­cym w trak­cie lub po cho­ro­bie no­wo­two­ro­wej oraz ich rodzinom.

To grupa osób, na któ­rych cho­roba no­wo­two­rowa po­zo­sta­wiła swój ślad. Niektórych z członków Stowarzyszenia cho­roba do­tknęła oso­bi­ście i mu­sie­li pod­jąć walkę, aby zwy­cię­żyć, in­nych do­tknęła po­śred­nio, gdy wspie­rali swo­ich bli­skich w cza­sie gdy zma­gali się z no­wo­two­rem.

Stowarzyszenie zrzesza lu­dzi, dla któ­rych istotna jest po­moc i dzia­ła­nie na rzecz dru­giego człowieka. Członkowie Stowarzyszenia mają nadzieję, że sku­teczna pro­fi­lak­tyka i edu­ka­cja zdro­wotna za­owo­cuje w przy­szło­ści zmniejsze­niem liczby osób, u któ­rych cho­robę no­wo­two­rową zdia­gno­zo­wano za późno. Mamy na­dzieję, że zmie­nimy szko­dliwe ste­reo­typy i dzięki nam lu­dzie za­czną dbać o zdro­wie swoje, także swo­ich bliskich.

Współzałożycielką Stowarzyszenia SANITAS jest pani Anna Nowakowska.

Więcej na stronie: www.sanitas.sanok.pl

                                                                                              « powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności