Aktualności

« powrót

2016-06-06

Wybrano nowy Zarząd Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

 
 
 
 
 
Wybrano nowy Zarząd Europeskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (ECPC) na 3-letnią kadencję
 
W niedzielę 5 czerwca Walne Zgromadzenie Koalicji ECPC, składające się z ponad 400 organizacji pacjenckich z całej Europy, wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na lata 2016 - 2019. Wśród członków zarządu znalazł się Szymon Chrostowski - Prezes PKPO.
 
W skład nowego Zarządu ECPC weszli:
 
Prof Francesco De Lorenzo (favo i AIMaC, Włochy) pozostał na stanowisku Prezesa ECPC, po uzyskaniu największej liczby głosów z pośród 16 kandydatów. Prof De Lorenzo, profesor biologii na Uniwersytecie w Neapolu, były Minister Zdrowia we Włoszech, kieruje ECPC od 2013 roku, umacniając pozycję ECPC w Europie.
 
Kathi Apostolidis (DEDIDIKA, Grecja) oraz Jana Pelouchova (Diagnoza CL, Czechy), krównież zostały wybrane na kolejną kadencję, odpowiednio zajmując stanowisko Wiceprezesa oraz Sekretarza Zarzadu. Pani Apostolidis reprezentuje ECPC w Roboczej Grupie Konsumentów i Pacjentów EMA, Doradczej Grupie Pacjenckiej ESMO i odgrywa kluczową rolę w kilku projektach badawczych ECPC. Pani Pelouchova, chorująca na rzadki nowotwór sama jest wiodącą postacią w globalnej społeczności chorych na białaczkę, kieruje pracami ECPC w sprawie rzadkich nowotworów i reprezentuje ECPC ramach Pacjenckiego Komitetu Doradczego ECCO.
 
Andrew Winterbottom (Fight Bladder Cancer, Wielka Brytania) został wybrany skarbnikiem Zarzadu. Fight Bladder Cancer jest jednym z najbardziej aktywnych i największych stowarzyszeń wspierających potrzeby pacjentów z rakiem pęcherza, które wykazało wielką zdolnością do wspierania pacjentów lokalnie, a także posiada wpływ na priorytety badawcze i polityki UE w zakresie onkologii. Winterbottom przejmuje stanowisko poprzednio piastowane przez Vlada Voiculescu - obecnego Ministra Zdrowia Rumunii.

Szymon Chrostowski (Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polska), Dan Cimpoeru (FABC, Rumunia) oraz Natacha Bolanos (GEPAC, Hiszpania) zostali wybrani na nowych członków Zarządu. Szymon Chrostowski jest liderem największej parasolowej organizacji pacjentów onkologicznych w Polsce i ważnym ekspertem środowiska pacjentów onkologicznych w Europie zxabiegającym o wzrost jakości opieki onkologicznej oraz dostęp do innowacyjnych terapii. Dan Cimpoeru, jest prawnikiem w Rumunii, wytoczył i wygrał pozew przeciwko rządowi Rumunii w imieniu pacjentów onkologicznych za nie zapewnienie dostępu do leczenia, w wyniku którego pacjenci otrzymali darmowe leki. To przełomowe zwycięstwo doprowadziło do aktualizacji wykazu refundowanych leków onkologicznych w Rumunii. Pani Natacha Bolanos, ekspert w rehabilitacji pacjentów z chorobą nowotworową, wykazała zaangażowanie we wsparcie stowarzyszeń pacjenkich w Hiszpanii, obyła także członkiem międzynarodowych grup doradczych pacjentów.
 
 
***
ECPC News
New Board of the European Cancer Patient Coalition elected to serve a three-year term
 
On Sunday 5th June, the General Assembly of the European Cancer Patient Coalition (ECPC) elected its new Board of Directors and Audit Committee for the period 2016 – 2019.
 
Prof Francesco De Lorenzo (FAVO and AIMaC, Italy) was confirmed as President of ECPC, after obtaining the largest number of preferences among the 16 candidates. Prof De Lorenzo, a professor of Biology at the University of Naples and formed Minister of Health in Italy, guided ECPC for the period 2013-2016, consolidating the leadership of ECPC as one of Europe’s principal voices of cancer patients.
 
Kathi Apostolidis (DEDIDIKA, Greece) and Jana Pelouchova (Diagnoza CL, Czech Republic), who both served in the previous Board, were also reconfirmed as Vice President and Secretary respectively. Ms Apostolidis represents ECPC within the EMA Patients’ and Consumers’ Working Party, the ESMO Patients Advisory Group and has a key role in several of ECPC’s research projects. Ms Pelouchova, a rare cancer patient herself, is a leading figure in the global community of leukaemia patients, guides ECPC’s work on rare cancers and represents ECPC within the ECCO Patient Advisory Committee.
 
Andrew Winterbottom (Fight Bladder Cancer, UK) was elected Treasurer, after obtaining the third largest number of preferences. Fight Bladder Cancer is among the most active and largest associations supporting the needs of bladder cancer patients, and demonstrated a great capacity to support patients locally, while also having an impact on research priorities and EU policies on cancer. Winterbottom takes up the role formerly held by the current Minister of Health of Romania, Vlad Voiculescu.
 
Szymon Chrostowski (Polish Cancer Patient Coalition, Poland), Dan Cimpoeru (FABC, Romania) and Natacha Bolanos (GEPAC, Spain) complete the new Board. Chrostowski is the leader of Poland’s largest cancer patients’ association and a key European opinion maker in relation to patients’ access to innovative cancer treatments. Dan Cimpoeru, a registered lawyer in Romania, has been a protagonist in the law suit brought forward by a group of cancer patients versus the Romanian government, which was found responsible for not providing access and reimbursement to innovative cancer treatments. This ground-breaking victory led to the update of the list of reimbursed cancer drugs in Romania. Ms Natacha Bolanos, an expert in cancer patients’ rehabilitation, has demonstrated her commitment and capacity working for Spain’s largest cancer patients’ association, and covering several international positions in patients’ advisory groups.
 
The ECPC Audit Committee is responsible to verse the financial management of the organisation. Pietro Presti (Fondazione Edo and Elvo Tempia, Italy) was re-elected and nominated Chair of the Audit Committee. Mr Presti is Managing Director of the Foundation Tempia and a Member of the UICC. Dr Presti is also co-author for ECPC of the BenchCan guidelines, to be soon published by the Organisation of European Cancer Institutes.
 
Istvan Balogh (Children Cancer Foundation, Hungary) was also confirmed as Member of the Audit Committee. The new Committee is completed by Nicolas Philippou (PASYKAF, Cyprus), General Manager of the Cyprus Association of Cancer Patients and Friends. Mr Philippou has a vast understanding of cancer care (Member of UICC and ECL) and in financing, from his previous professional experience


« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności