Aktualności

« powrót

2017-08-18

Aktualne badania kliniczne prowadzone w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

 

 

Dzięki uprzejmości Centrum Badań Klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego możemy przekazywac Państwu informacje na temat aktualnie prowadzonych badań klininczych dla chorych onkologicznie.

AKTUALNA LISTA BADAŃ KLINICZNYCH GUMed wraz z kontaktami do lekarzy prowadzących

głowa i szyja
Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy II oceniające palbocyklib stosowany w połączeniu z cetuksymabem w porównaniu z samym cetuksymabem w leczeniu pacjentów z nawrotowym/przerzutowym rakiem kolczystokomórkowym głowy i szyi o ujemnym statusie zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, którzy nie otrzymali wcześniej leczenia cetuksymabem po stwierdzenie nieskuteczności jednego wcześniejszego schematu chemioterapii zawierającej pochodne platyny dr Katarzyna Matuszewska
 
płuco – NDRP
Otwarte, Randomizowane badanie zasadnicze oceniające terapię zmiennymi polami elektrycznymi w skojarzeniu z inhibitorami PD-1 lub docetakselem jako terapię drugiego rzutu raka NSCLC

płuco – NDRP
Wieloośrodkowe badanie fazy II z czterema kohortami pacjenów, oceniające doustny inhibitor cMET, INC280, prowadzone u dorosłych pacjentów z zaawansowanym NSCLC
 
płuco – NDRP
Randomizowane badanie III fazy z grupami równoległymi oceniające zastosowanie OSE 2101 jako leczenia drugiego rzutu po niepowodzeniu uprzednio zastosowanej chemioterapii opartej na platynie lub jako leczenia trzeciego rzutu po niepowodzeniu uprzednio zastosowanej chemioterapii opartej na platynie i terapii inhibitorami punktów kontrolnych w porównaniu ze standardowym leczeniem (docetaksel lub pemetreksed) u pacjentów z miejscowo zaawansowanym (IIIB) niekwalifikującym się do radioterapii lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których występuje antygen HLA-A2
 
płuco – NDRP
Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III porównujące MPDL 3280A (przeciwciało anty PDL-1) z cisplatyną lub karboplatyną w połączeniu z pemetreksedem u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc w stopniu IV, bez różnicowania płaskonabłonkowego, z potwierdzoną ekspresją PDL-1, którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii

płuco – NDRP
Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie, oceniające ekspozycję systemową, skuteczność i bezpieczeństwo 450 mg ceritinibu przyjmowanego z niskotłuszczowym posiłkiem i 600 mg ceritinibu przyjmowanego z niskotłuszczowym posiłkiem, w porównaniu do ceritinibu 750 mg przyjmowanego na czczo, u dorosłych pacjentów z przerzutowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca ALK+
 
płuco – NDRP
Badanie fazy II prowadzone w równoległych grupach oceniające preparat MGCD265 u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym NSCLC ze zmianami genetycznymi o charakterze aktywującym w czynniku przejścia mezenchymalno-nabłonkowego
 
płuco – NDRP
Wieloośrodkowe badanie II/III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo różnych terapii celowanych w leczeniu chorych na zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z mutacjami somatycznymi wykrytymi we krwi (leczenie I rzutu, mut. ALK, ROS i TMB)
 
pierś
Randomizowane badanie II fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z placebo w grupie kontrolnej, nad zastosowaniem dwuchlorku radu 223 w porównaniu z placebo w leczeniu pacjentek z rakiem piersi i nieobecnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2) z przerzutami do kości leczonych hormonalnie (terapia podstawowa)
 
pierś
Randomizowane badanie II fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z placebo w grupie kontrolnej, nad zastosowaniem dwuchlorku radu 223 w skojarzeniu z eksemestanem i ewerolimusem w porównaniu z placebo w skojarzeniu z eksemestanem i ewerolimusem w leczeniu pacjentek z rakiem piersi i nieobecnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2) z przerzutami do kości
 
pierś
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo olaparibu w porównaniu z placebo, stosowanego, jako leczenie uzupełniające u pacjentów z obecnością mutacji germinalnych w genie BRCA1/2 i rozpoznaniem HER2-ujemnego wysokiego ryzyka pierwotnego raka piersi, u których zakończono radykalne leczenie miejscowe oraz chemioterapię w leczeniu indukcyjnym lub uzupełniającym
 
pierś
Badanie fazy III z randomizacją oceniające palbocyklib w skojarzeniu ze standardową hormonoterapią adjuwantową w porównaniu z samą standardową hormonoterapią adjuwantową w leczeniu wczesnego stadium raka sutka z ekspresją receptorów ludzkiego hormonalnych i brakiem receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER-ujemnego)
 
prostata
Międzynarodowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa enzalutamidu w skojarzeniu z terapią antyandrogenową w porównaniu z placebo w skojarzeniu z terapią antyandrogenową u pacjentów z przerzutowym, hormonozależnym rakiem gruczołu krokowego
 
prostata
Randomizowane badanie III fazy dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania enzalutamidu w skojarzeniu z leuprolidem, monoterapii enzalutamidem oraz placebo w skojarzeniu z leuprolidem u mężczyzn z wysokim ryzykiem progresji nieprzerzutowego raka prosotaty po leczeniu radykalnym
prostata ARAMIS, 3104007 Międzynarodowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie III fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ODM-201 u mężczyzn z grupy wysokiego ryzyka, z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego bez przerzutów

pęcherz
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III, porównujące leczenie adiuwantowe niwolumabem z placebo, u chorych z inwazyjnym rakiem urotelialnym wysokiego ryzyka
 
guzy lite
Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe realizowane metodą koszykową badanie fazy II entrectinibu w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowaną lub przerzutową postacią guzów litych z rearanżacją genów NTRK1/2/3, ROS1 lub ALK

czerniak
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i kontrolowane przy użyciu placebo badanie kliniczne fazy III schematu leczenia atezolizumab w skojarzeniu z kobimetynibem i wemurafenibem w porównaniu do placebo w skojarzeniu z kobimetynibem i wemurafenibem u pacjentów uprzednio nieleczonych z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym czerniakiem wykazującym mutację v600 genu BRAF
 
czerniak
Otwarte wieloośrodkowe badanie fazy 1b/3 dotyczące stosowania produktu Talimogene Laherparepvec w skojarzeniu z pembrolizumabem w leczeniu nieoperacyjnego czerniaka w stopniu zaawansowania IIIB do IVM1c

nerka, I linia leczenia
Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, randomizowane badanie fazy III mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa lenwatynibu w skojarzeniu z ewerolimusem lub pemborlizumabem w porównaniu do sunitynibu w monoterapii w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowaną postacią raka nerkowo komórkowego (CLEAR).


« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności