Badania kliniczne

AKTUALNE BADANIA KLINICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE PKPO:

1. 

Badanie I 

Badanie dla chorych z miejscowo zaawansowanymi/nieoperacyjnymi lub przerzutowymi nowotworowymi guzami litymi z fuzją genu dla FGFR 1,2, lub 3, którzy wyczerpali możliwości terapeutyczne, a nadal są w dobrym stanie sprawności (są zdolni do lekkiej pracy).
 
Do badania mogą się zakwalifikować osoby:
• cierpiące na zaawansowany nowotwór z konkretną zmianą genetyczną, zwaną fuzją receptora czynnika wzrostu fibroblastów (FGFR 1,2 lub 3), z wyjątkiem osób cierpiących na nowotwory mózgu i krwi
• z nowotworem potwierdzonym w badaniu histopatologicznym
• u których doszło do progresji choroby po leczeniu onkologicznym (chemioterapii, terapii celowanej, immunoterapii)
• u których guz jest nieoperacyjny lub wystąpiły przerzuty do innych organów
 
Badanie składa się z 4 części:
1. wstępnych badań przesiewowych (oznaczenie fuzji FGFR)
2. badań screeningowych
3. okresu aktywnego leczenia
4. okresu obserwacji kontrolnej
 
Pacjent otrzymuje bezpłatnie:
• pełna opiekę medyczną lekarza specjalisty (w tym badania laboratoryjne i obrazowe)
• lek do przyjmowania w warunkach domowych do momentu progresji choroby lub konieczności przerwania leczenia z innych powodów
• w razie potrzeby zwrot kosztów dojazdu na wizyty lekarskie.

Badanie II 

Dwuramienne, podwójnie zaślepione badanie III fazy, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności pembrolizumabu (MK-3475) w porównaniu z placebo, jako terapii wspomagającej u uczestników z rakiem wątrobowokomórkowym i całkowitą odpowiedzią radiologiczną po resekcji chirurgicznej lub miejscowej ablacji (KEYNOTE-937)

Badanie III

Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi – Faza 3 badania, itacitinib lub placebo w połączeniu z kortykosteroidami jako leczenie początkowe w przewlekłej chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi

Badanie IV

Chłoniak Rozlany z Dużych Komórek B – Badanie fazy 2 mające na celu ocenę skuteczności i tolerancji Debio 1562 w połączeniu z rituximabem u pacjentów z nawrotowym i / lub opornym na leczenie rozlanym chłoniakiem z dużych limfocytów B i innymi postaciami chłoniaka nieziarniczego.
 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02564744
 
Badanie V 
 
Zaawansowany rak wątrobowokmórkowy (LEAP-002) – Faza 3, Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane aktywnie badanie kliniczne w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności lowanatynibu (E7080/MK-7902) w połączeniu z pembrolizumabem (MK-3475) w porównaniu z lenvatinibem w terapii pierwszego rzutu u uczestników.
 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03713593

Badanie VI 

Wieloośrodkowe, radnomizowane,  prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, podwójnie maskowane badanie kliniczne fazy 3 z aktywną kontrolą, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania maribawiru w porównaniudo walgancyklowiru w leczeniu zakażeń cytomegalowirusem (CMV) u biorców przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych.

 
Badanie VII
 
Wieloośrodkowe podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy III z randomizacją i zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej, oceniające inhibitor receptora FLT3 gilterytynib podawany w terapii podtrzymującej po allogenicznej transplantacji u chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) z mutacją receptora FLT3/ITD.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02997202?term=2215-CL-0304&rank=1
 
Badanie VIII
 
Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie fazy III mające na celu ocenę stosowania bendamustyny i rytuksymabu (schemat BR) w porównaniu z bendamustyną i rytuksymabem w skojarzeniu z akalabrutynibem (ACP 196) u uczestników z dotychczas nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza.
 
 
Badanie IX
 
Międzynarodowe badanie kliniczne fazy III, prowadzone z randomizacją i grupą kontrolną, porównujące działanie rygosertybu do działania schematu leczenia wybranego przez lekarza, u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi po zakończonej niepowodzeniem terapii lekiem hipometylującym.
 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02562443?term=04-30&rank=2
 
 
 
Jeżeli masz zdiagnozowaną chorobę  i chcesz wziąć udział w badaniu klinicznym, zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 170 370 lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji:
https://www.ciekawebadania.pl/chorzy-uczestnicy
 
2. 
 
Ośrodek badawczy Salve Medica
Łódź ul. Szparagowa 10
Tel: 798 408 020
http://bit.ly/kliniczne
 
Badanie I. Badanie kliniczne dla pacjentów z guzami litymi – rekrutacja trwa
 
Cel badania:
Badanie cząsteczki ASP8374, inhibitora punktów kontrolnych układu odpornościowego jako pojedynczego leku i jako kombinacji z pembrolizumab w badaniu zaawansowanych guzów litych.
 
Główne kryteria kwalifikacji pacjentów:
- Pacjenci z lokalnie zaawansowanym lub przerzutowymi guzami złośliwymi po pierwszej linii standardowej terapii
- Pacjenci którzy ostatnią dawkę leczenia przyjęli 21 dni przed wizyta randomizacyjną
- Pacjencie z mCRPC mający poziom testosteronu ≤50 ng/dL i są po orchidektomii lub mają planowane zakończenie terapii ADT
- Nie mogą być włączeni pacjenci z objawowymi przerzutowymi CNS
 
Badanie II. Badanie kliniczne dla pacjentów z potrójnie negatywnym rakiem piersi – rekrutacja trwa
 
Cel badania:
Wieloośrodkowe otwarte badanie kliniczne II fazy z randomizacją, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatów ingerujących w naprawę uszkodzonego DNA, stosowanych w połączeniu z olaparybem w porównaniu do monoterapii olaparybem u chorych na przerzutowego potrójnie negatywnego raka piersi, stratyfikowanych w zależności od zmian w genach związanych z homologiczną naprawą rekombinacyjną (w tym BRCA1/2) 
 
Główne kryteria kwalifikacji pacjentów:
- Pacjentki z przerzutowym rakiem piersi
- Po pierwszej linii terapii zawierającej platynę
- Pacjentki, które mogą wypożyczyć bloczki do badania histopatologicznego
 
Badanie III. Badanie kliniczne dla pacjentów z nie drobnokomórkowym rakiem płuca – rekrutacja trwa
 
Cel badania:
Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej ślepej próby badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania BGB-A317 (przeciwciała anty-PD1) w porównaniu z docetakselem u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których wystąpiła progresja choroby w trakcie poprzedniego schematu leczenia opartego na pochodnych platyny.
 
Główne kryteria kwalifikacji pacjentów:
- Pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których wystąpiła progresja choroby w trakcie poprzedniego schematu leczenia opartego na pochodnych platyny
- Pacjenci po nie więcej niż 2 linie chemioterapii w zaawansowanym lub przerzutowym raku
- Pacjenci, którzy mogą wypożyczyć bloczki do badania histopatologicznego
- Nie mogą być włączeni pacjenci z mutacją EGFR lub z mutacją „driver” lub z translokacją genów ALK oraz z chorobami płuc w wywiadzie
 
Badanie IV. Badanie kliniczne dla pacjentów z rakiem stercza – rekrutacja trwa
 
Cel badania:
Międzynarodowe badanie 3 fazy, podwójnie zaślepione w celu oceny działania produktu HC-1119 w porównaniu z enzaltamidem u pacjentów z przerzutowym rakiem stercza opornym na kastrację.
 
Główne kryteria kwalifikacji pacjentów:
- Pacjenci z rozpoznanym rakiem stercza bezobjawowym lub łagodnie objawowym z mCRPC niezróżnicowanym neuroendokrynnie
- Pacjenci przyjmujący obecnie leczenia terapią androgenową z GnRH, którą będę musieli przerwać i poziomem testosteronu ≤1.7 nmol/L
- Pacjenci ze zdolnością do przełykania kapsułek
- Nie mogą być włączeni pacjenci z przerzutami do mózgu lub czynną  układu Leptomeningeal
 
Badanie V. Badanie kliniczne dla pacjentów z rakiem urotelialnym – rekrutacja trwa
 
Cel badania:
Otwarte, wielośrodkowe, randomizowane badanie Fazy 2/3 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa rogaratinibu (BAY 1163877) w porównaniu ze standardową chemioterapią u pacjentów z aktywacją receptora czynnika wzrostu fibroblastów ludzkich (FGFR pozytywny) z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem wywodzącym się z komórek nabłonka przejściowego układu moczowego, którzy otrzymali wcześniej chemioterapię zwierającą związki platyny.
 
Główne kryteria kwalifikacji pacjentów:
- Pacjenci z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym
- Pacjenci po pierwszej linii terapii zawierającej platynę
- Pacjenci, którzy mogą wypożyczyć bloczki do badania histopatologicznego
 
Badanie VI. Badanie kliniczne dla pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem żołądka – rekrutacja trwa
 
Cel badania:
Badanie kliniczne 3 fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją, porównujące preparat BGB-290 z placebo w terapii podtrzymującej u chorych na nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka żołądka, którzy zareagowali na pierwszą linię chemioterapii opartej na związkach platyny.
 
Główne kryteria kwalifikacji pacjentów:
- Pacjenci z nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem żołądka
- Pacjenci po pierwszej linii terapii zawierającej platynę
- Pacjenci, którzy mogą wypożyczyć bloczki do badania histopatologicznego.
- Pacjenci u których zmiany potwierdzone zostaną przez CT w czasie wizyty screeningowej
- Pacjenci wcześniej nie leczeni inhibitorem PARP
- Pacjenci u których nie wykonano resekcji żołądka i nie cierpią z powodu przewlekłych biegunek lub nieswoistego zapalenia jelit
 
Więcej informacji:

3. Dla pacjentów z zaawansowanym lub dającym przerzuty rakiem układu moczowego nowe, rekrutacja trwa

Lek badany plus najlepsza opieka medyczna versus sama najlepsza opieka medyczna

Cel badania:

Głównym celem tego badania jest porównanie działania leku badanego stosowanego z leczeniem wspomagającym z samym leczeniem wspomagającym w celu sprawdzenia, czy podawanie leku badanego pomoże przedłużyć czas przeżycia ogólnego.

Najlepsze leczenie wspomagające to leczenie, które lekarz prowadzący badanie uzna za właściwe dla poprawy ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Ponieważ brak jest skutecznej terapii dla pacjentów z zaawansowanym rakiem układu moczowego, u których wystąpiła progresja choroby po chemioterapii pierwszego rzutu, a których wyniki leczenia są ostateczne bardzo słabe,leczenie podtrzymujące z zastosowaniem leku badanego po chemioterapii pierwszego rzutu opartej na platynie może przynieść dodatkową korzyść kliniczną w porównaniu do obecnej standardowej opieki opartej na wyczekiwaniu po zakończeniu chemioterapii.

Podstawowe informacje:

Do badania zostanie zrandomizowanych łącznie około 668 uczestników bez progresji choroby po chemioterapii pierwszego rzutu.

Uczestnicy zostaną zrandomizowani w stosunku 1: 1 do dwóch grup leczenia: Grupa A otrzyma lek badany plus najlepsza opieka podtrzymująca i Grupa B otrzyma samą najlepszą opiekę podtrzymującą.

Grupa A: lek badany plus najlepsza opieka podtrzymująca

 Uczestnikom zrandomizowanym do Grupy A lekiem badanym będą otoczenie najlepszą opieką podtrzymującą oraz zostanie im podany lek badany w postaci 1-godzinnej infuzji dożylnej (IV) w dawce 10 mg/kg raz na 2 tygodnie.

Grupa B: Sama najlepsza opieka podtrzymująca

Uczestnicy zrandomizowani do Grupy B będą leczeni zgodnie z oceną lekarza prowadzącego. Może to obejmować leczenie antybiotykami, wsparcie żywieniowe, korektę zaburzeń metabolicznych, optymalną kontrolę objawów oraz leczenie bólu (w tym radioterapii paliatywnej) itp. Najlepsza opieka podtrzymująca nie obejmuje żadnego aktywnego leczenia przeciwnowotworowego, jednakże dopuszczalna jest miejscowa radioterapia izolowanych zmian w ramach opieki paliatywnej.

Podstawowe kryteria włączenia:

 • Pacjenci z zaawansowanym typem raka układu moczowego (wywodzącym się z komórek nabłonka przejściowego wyściełającego pęcherz lub drogi moczowe) z przerzutami, którego nie da się usunąć chirurgicznie.
 • Pacjenci, którzy obecnie otrzymują lub właśnie zakończyli chemioterapię opartą na platynie i nastąpiła odpowiedź na to leczenie lub stabilizacja choroby

Ośrodek uczestniczący w tym badaniu, przeprowadzający obecnie kwalifikację potencjalnych pacjentów:

Centralny Szpital Kliniczny MSW

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

Osoba kontaktowa: Marta Lubińska, marta.lubinska@cskmswia.pl,

Tel. +48225081981

4. Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 3 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku badanego i najlepszej opieki wspomagającej w porównaniu do placebo i najlepszej opieki wspomagającej u pacjentów z niedokrwistością zależną od transfuzji czerwonych krwinek oraz małopłytkowością wywołaną zespołami mielodysplastycznymi o niższym ryzyku według Międzynarodowego Indeksu Prognostycznego (International Prognostic Scoring System,IPSS).   trwa rekrutacja 

Cel badania:
Jeżeli rozpoznano u Pan/Pani zespół mielodysplastyczny (MDS) powodujący u Pani/Pana niedokrwistość oraz małopłytkowość i stąd potrzebę stosowania u Pani/Panu przetoczeń krwi i/lub płytek może Pan/Pani się ewentualnie kwalifikować do udziału w badaniu klinicznym QUAZAR® dotyczącym MDS.
 
Głównym celem niniejszego badania QUAZAR® jest sprawdzenie, czy osoby z Pani/Pana rodzajem MDS potrzebować będą mniejszej liczby przetoczeń krwi lub uda się je całkowicie wyeliminować, jeśli stosować będą lek badany.
 
Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani wziąć udział w tym badaniu i zostanie Pan/Pani do niego zakwalifikowana przez lekarza prowadzącego badanie kliniczne (lista ośrodków biorących udział w badaniu poniżej), występujące u Pana/Pani objawy MDS będą leczone za pomocą najlepszych metod leczenia objawowego (np. za pomocą transfuzji krwi). 
 
Zostanie Pan/Pani losowo przydzielony/a do jednej z dwóch grup leczniczych. Połowa pacjentów w niniejszym badaniu zostanie umieszczonych w grupie leczniczej otrzymującej lek badany oraz najlepszą opiekę wspomagającą (która może obejmować przetoczenia krwinek czerwonych lub pełnej krwi, przetoczenia świeżo mrożonego osocza, przetoczenia płytek krwi, leczenie przeciw-infekcyjne oraz wsparcie żywieniowe) zaś druga połowa pacjentów umieszczona zostanie w grupie leczniczej otrzymującej placebo (nieaktywną substancję) oraz najlepszą opiekę wspomagającą (która może obejmować przetoczenia krwinek czerwonych lub pełnej krwi, przetoczenia świeżo mrożonego osocza, przetoczenia płytek krwi, leczenie przeciw-infekcyjne oraz wsparcie żywieniowe).

Poniżej lista ośrodków biorących udział w badaniu klinicznym, poszukujących potencjalnych pacjentów, którzy wyraziliby zgodę na dobrowolny udział w badaniu:
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, Dr Magdalena Dutka, Numer kontaktowy : + 48 58 3492230
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, Małgorzata Makowska, Numer kontaktowy:+48 22 3496454, Email: mmakowska@ihit.waw.pl
 • Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, Dr Jarosław Czyż, Numer kontaktowy : +48 52 3655668, Email: jczyz@onet.pl
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, Dr hab. Aleksandra Butrym, Numer kontaktowy: +48  71 7364000, Email : aleksandra.butrym@gmail.com
 • Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, Dr Magdalena  Szczepańska, Numer kontaktowy:+48 566 100 413, Email : hematologia@med.torun.pl, Dr Justyna Gajkowska-Kulik, Numer kontaktowy: +48 56 6100413, Email : justynag@med.torun.pl
 • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, Ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź, Lucyna Rolczak, Numer kontaktowy: +48 42 6895486, Email : lucyna.rolczak@wp.pl
 • MTZ Clinical Research Sp z o o, ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, Katarzyna Sadkowska,, Numer kontaktowy:  +48 796 821 150 , Email : katarzyna.sadkowska@mtz-clinical.pl
Ośrodki zostały już zaakceptowane przez Niezależną Komisję Bioetyczną oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, uzyskując tym samym zgodę na prowadzenie badania.
 
Poniżej lista wybranych kryteriów włączenia i wyłączenia, które będą brane pod uwagę przez lekarza prowadzącego badanie kliniczne, podczas kwalifikacji pacjenta do udziału w badaniu:
Kryteria włączenia:
1. Wiek - 18 lat lub starsi
2. Posiadający udokumentowane rozpoznanie zespołów mielodysplastycznych 
3. Niedokrwistość zależna od transfuzji czerwonych krwinek
4. Małopłytkowość (utrzymująca się, przez co najmniej 21 dni) w ciągu 14 dni przed randomizacją
5. Status sprawności 0, 1 lub 2 w skali ECOG  
6. Wyrażenie zgody na stosowanie skutecznych metod antykoncepcji zgodnie z wymogami protokołu
7. Wyrażenie zgody na wykonanie dwóch lub więcej biopsji szpiku podczas udziału w badaniu
Kryteria wykluczenia:  
1. Wtórne lub hipoplastyczne zespoły mielodysplastyczne lub inne ich rodzaje spełniające kryteria zastosowania immunoterapii chyba, że pacjent otrzymał ostatnią dawkę chemio- lub immunoterapii ≥ 24 tygodnie przed randomizacją.
2. Wcześniejsze leczenie Azacytydyną, Decytabiną lub innym lekiem hipometylującym, Lenalidomidem (chyba, że pacjent otrzymał ostatnią dawkę Lenalidomidu  ≥ 24 tygodnie przed randomizacją).
3. Wcześniejszy przeszczep allogeniczny lub autologiczny komórek macierzystych 
4. Kwalifikacja do przeszczepu allogenicznego lub autologicznych komórek macierzystych 
5. Stwierdzona w wywiadzie choroba zapalna jelit (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), celiakia (tj. choroba trzewna), wcześniejsza gastrektomia lub usunięcie górnej części jelita bądź każde inne zaburzenie przewodu pokarmowego lub jego uszkodzenie.
6. Małopłytkowość powstała wskutek innych możliwych przyczyn, w tym leku(ów), wrodzonego (ych) zaburzenia(ń), immunologicznego (ych).
7. Stosowanie preparatów chemoterapeutyczne, celowane lub badane środki/terapie, środki stymulujące trombopoezę, środki stymulujące erytropoezę lub inne hematopoetyczne czynniki wzrostu czerwonych krwinek w ciągu 28 dni przed randomizacją
8. Utrzymujące się od czasu poprzedniego leczenia, istotne klinicznie zdarzenia niepożądane, niezależnie od czasu 
9. Jednoczesne stosowanie leków chelatujących żelazo, (z wyjątkiem pacjentów przyjmujących stabilne lub zmniejszane dawki przez przynajmniej 8 tygodni (56 dni) poprzedzających randomizację), kortykosteroidu, (z wyjątkiem pacjentów przyjmujących stabilną lub malejącą dawkę przez ≥ 1 tydzień poprzedzający randomizację z powodu schorzenia innego niż zespoły mielodysplastyczne)
10. Stwierdzone w przeszłości nowotwory inne niż zespoły mielodysplastyczne, chyba, że pacjent był wolny od choroby przez ≥ 3 lata (nie dotyczy to podstawnokomórkowego lub płaskokomórkowego rak skóry, nowotwóru szyjki macicy in situ, nowotwóru piersi in situ, incydentalnych wyników histopatologicznych świadczących o raku prostaty (T1a lub T1b z zastosowaniem systemu klasyfikacji TNM opartej na ocenie wielkości guza [T], liczbie przerzutów w węzłach chłonnych [N] i zasięgu przerzutów [M])
11. Istotna aktywna choroba serca w ciągu ostatnich 6 miesięcy 
12. Niekontrolowane układowe zakażenie grzybicze, bakteryjne lub wirusowe 
13. Zakażenie ludzkim wirusem braku odporności (HIV) lub wirusem zapalenia wątroby, o których wiadomo, lub dowód aktywnego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) 
14. Klinicznie istotna niedokrwistość, o której wiadomo, spowodowana niedoborem żelaza, witaminy B12 lub kwasu foliowego bądź autoimmunologiczna lub dziedziczna niedokrwistość hemolityczna bądź krwawienie z układu pokarmowego. 
15. Nieprawidłowe parametry krzepliwości krwi
16. Nieprawidłowe wyniki funkcjonowania wątroby
17. Nieprawidłowe wyniki funkcjonowania nerek
18. Znana lub podejrzewana nadwrażliwość na Azacytydynę lub Mannitol 
19. Każde znaczne schorzenie, nieprawidłowość wyników laboratoryjnych lub schorzenie psychiatryczne, które uniemożliwi pacjentowi udział w badaniu

5. Lista aktualnych badań klinicznych prowadzonych w KLINICE ONKOLOGII 
i RADIOTERAPII Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku: 

https://onkologia.gumed.edu.pl/39030.html

6. Dla pacjentów z postępującym, przerzutowym rakiem rdzeniastym tarczycy - trwa rekrutacja

Tytuł badania
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa kabozantynibu (XL184) w dawce 60 mg/dobę w porównaniu z dawką 140 mg/dobę u pacjentów z postępującym, przerzutowym rakiem rdzeniastym tarczycy
 
Cel badania:
Kabozantynib jest lekiem przeciwnowotworowym, zatwierdzonym do leczenia dorosłych pacjentów z zaawansowanym rakiem rdzeniastym tarczycy (ang. medullary thyroid cancer, MTC) oraz pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (ang. advanced renal cell carcinoma, RCC). Lek jest także badany w leczeniu kilku innych typów raka. Zatwierdzenie do leczenia MTC oparto na badaniu fazy III, w którym pacjenci otrzymywali kabozantynib w dawce 140 mg raz dziennie i zaobserwowano u nich nie tylko dłuższy czas do progresji choroby, ale także tendencję do dłuższego życia.
 
O ile początkowe badanie kliniczne fazy III wykazało, że dawka 140 mg kabozantynibu podawana raz na dobę była skuteczna, u wielu pacjentów konieczne było zmniejszenie dawki do 100 mg albo 60 mg raz na dobę w celu zmniejszenia działań niepożądanych.  To badanie jest prowadzone w celu określenia, czy rozpoczęcie leczenia kabozantynibem w niższej dawce 60 mg raz na dobę jest tak samo skuteczne, jak kabozantynib w dawce 140 mg raz na dobę w leczeniu zaawansowanego MTC. Celem tego badania jest także określenie, czy u pacjentów wystąpi mniej działań niepożądanych dzięki wdrożeniu niższej dawki. Dawka 60 mg/dobę jest obecnie stosowana jako dawka początkowa w badaniach klinicznych dotyczących kabozantynibu w leczeniu raka prostaty, nerki i wątroby oraz innych typów raka.
 
Ochotnicy zakwalifikowani do tego badania klinicznego otrzymają:
 • Leczenie lekiem badanym – kabozantynibem
 • Bezpłatną opiekę medyczną związaną z badaniem
Dobrowolne uczestnictwo w tym badaniu może pomóc lekarzom określić, czy kabozantynib można stosować w leczeniu raka rdzeniastego tarczycy w niższej dawce i z mniejszymi działaniami niepożądanymi. Udział w tym badaniu przyczyni się do badań nad rakiem.
 
Ośrodki już uczestniczące w tym badaniu oraz przeprowadzające obecnie kwalifikację potencjalnych ochotników są następujące: 
 
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, Gliwice 44-101
Anna Loba, anna.loba@io.gliwice.pl
Justyna Kraus, justyna.kraus@io.gliwice.pl
Alina Różańska, alina.rozanska@io.gliwice.pl
faks: 32 278 93 10
 
Szpital Kliniczny im. H.Święcickiego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Kliniczny Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych
ul. Przybyszewskiego 49, Poznań 60-355
dr Aleksandra Niemiec, aleks.niemiec@gmail.com
dr Aleksandra Klimowicz, oklim@wp.pl
 
Te dwa szpitale zostały już zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną i organy kompetentne w celu prowadzenia tego badania klinicznego.
Do tego badania będą rekrutowani pacjenci z postępującym rakiem rdzeniastym tarczycy (MTC).
 
Niektóre istotne kryteria włączenia i wykluczenia stosowane do oceny potencjalnych pacjentów pod kątem badania są następujące:
 
Kryteria włączenia
 • Mężczyźni lub kobiety w wieku ≥ 18 lat.
 • Rozpoznanie MTC.
 • Obecność mierzalnych guzów
 • Obecność raka, który rósł od czasu wcześniejszego leczenia
 • Ogólnie dobry stan zdrowia po klinicznej ocenie parametrów fizycznych
 • Odpowiednia czynność narządów na podstawie oceny wybranych badań krwi
Kryteria wykluczenia
 • Stosowanie w przeszłości kabozantynibu.
 • Obecność nieleczonych i/lub aktywnych guzów w mózgu
 • Ciąża lub karmienie piersią
 • Obecność innej, niekontrolowanej, istotnej choroby 

7. Dla pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi - trwa rekrutacja

Tytuł badania:

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 2, prowadzone metodą otwartej próby w grupach równoległych w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa produktu CC-486 (doustna azacytydyna) podawanego w monoterapii lub w skojarzeniu z durwalumabem (MEDI4736) pacjentom z zespołami mielodysplastycznymi, u których nie uzyskano obiektywnej odpowiedzi na leczenie azacytydyną w postaci do wstrzykiwania lub decytabiną.

Cel badania:

Badanie(CC-486-MDS-006) jest badaniem klinicznym wczesnej fazy –przeprowadzanej na niewielkiej grupie pacjentów od 70 do 194 z całego świata. , które pomoże określić najlepszą dawkę, bezpieczeństwo i skuteczność nowej terapii  leczenie zespołu mielodysplastycznego. 

Celem tego badania jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności badanego leku (CC-486) oraz próba określenia właściwej dawki i schematu podawania leku w monoterapii(sam CC-486) oraz w  skojarzeniu leków (CC-486 + durwalumab). Słowo „badany” oznacza, iż lek, lub skojarzenie leków, jest nadal poddawany/-e  badaniom oraz że lekarze prowadzący badanie próbują dowiedzieć się więcej na jego temat.  Oznacza to również, że lek CC-486 w monoterapii lub skojarzenie leków (CC-486 + durwalumab) nie został/-o zatwierdzony/-e przez żadne władze ds. zdrowia do stosowania u pacjentów, w tym u osób chorych na taki sam rodzaj raka, jaki występuje u Pana/Pani. Państwa udział pomoże w określeniu wpływu (dobrego i/lub złego) eksperymentalnego leku - CC-486 (doustna azacytydyna), jako samodzielnej terapii  lub podawanej  razem z durwalumabem, jako chemoterapii skojarzonej.

Leczenie zastosowane w badaniu jest leczeniem eksperymentalnym ponieważ dotychczas nie stosowano jednoczesnego podawania durvalumabu i doustnej formy azacytydyny(Decytabina).

Osoby dobrowolnie wyrażające chęć wzięcia udziału w ww. badaniu klinicznym, które zostaną do niego zakwalifikowane otrzymają:

 • eksperymentalne leczenie doustną formą azacytydyny (Decytabina) lub kombinacją durwalumabu i azacytydyny
 • bezpłatną opiekę medyczną związaną z badaniem klinicznym.

Pacjenci kwalifikowani do badania muszą spełniać między innymi poniższe podstawowe warunki:

 • Udokumentowana diagnoza zespołu mielodysplastycznego będącego aktualnie w stadium stabilnym lub progresji po leczeniu azacytydyną, którego ostatnia dawka została podana nie dalej niż 16 tygodni od momentu podpisania zgody na udział w badaniu.

 • Uprzednie leczenie azacytydyną (6 czterotygodniowych cykli Vidazy lub 4 sześciotygodniowe cykle Decytabiny w trzydniowych podaniach lub 6 czterotygodniowe cykle Decytabiny  w pięciodniowych podaniach lub  nietolerancją na leczenie Vidazą.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do leczenia podejmie lekarz z niżej wymienionego ośrodka. 

Lista ośrodków biorących udział w badaniu klinicznym, poszukujących potencjalnych pacjentów, którzy wyraziliby zgodę na dobrowolny udział w badaniu:

a) MTZ Clinical Research Sp. z o. o.
Osoba kontaktowa: Profesor Wiesław Jędrzejczak 
ul. Pawinskiego 5, 02-106 Warszawa 
Numer kontaktowy: +48 22 572 59 37

b) Zakład Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
Osoba kontaktowa: dr Janusz Hałka 

ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
Numer Kontaktowy: 602 120 684 

c) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu
Osoba kontaktowa: doktor Donata Urbaniak-Kujda 
ul. Pasteura 4, 50-367 Wroclaw
Numer kontaktowy: +48 71 784 25 80

8. Dla pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi lub płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, przewodu żółciowego i pęcherza moczowego - trwa rekrutacja

Tytuł badania:

Badanie fazy 1b/2 ze zwiększeniem dawki i rozszerzeniem, dotyczące produktu NC-6004 (nanocząsteczki cisplatyny) w skojarzeniu z gemcytabiną u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi lub płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, przewodu żółciowego i pęcherza moczowego

Cel badania:

Badanie to jest badaniem klinicznym wczesnej fazy, które pomoże określić najlepszą dawkę, bezpieczeństwo i skuteczność eksperymentalnego leku przeciwnowotworowego. Celem badania jest określenie wpływu (dobrego i/lub złego) eksperymentalnego chemioterapeutyku, nanocząstek zawierających cisplatynę (NC-6004), która jest lekiem eksperymentalnym, podawanego razem z gemcytabiną, jako chemoterapię skojarzoną.

Nanocząstki zawierające cisplatynę wytwarzane są z substancji czynnej, cisplatyny, która została dopuszczona do leczenia nowotworów. Taka postać cisplatyny przenoszona jest w krwiobiegu do komórek nowotworowych w postaci małych cząstek, zwanych nanocząstkami.

Gemcytabina to dopuszczony do stosowania, powszechnie używany (nieeksperymentalny) chemioterapeutyk, wykorzystywany w leczeniu wielu pacjentów z nowotworami, na jaki choruje też Pan/Pani.

Badanie kliniczne, jako leczenie skojarzone nanocząsteczką cisplatyny i gemcytabiną jest połączeniem eksperymentalnym.  

Część 2. tego klinicznego badania naukowego ma na celu określenie aktywności, bezpieczeństwa, skuteczności leku oraz potencjalną poprawę jakości życia u pacjentów z trzema (3) różnymi rodzajami nowotworów:

 • niedrobnokomórkowym rakiem płuc,
 • rakiem dróg żółciowych,
 • rakiem dróg moczowych (oraz pęcherza moczowego).

Osoby dobrowolnie wyrażające chęć wzięcia udziału w ww. badaniu klinicznym, które zostaną do niego zakwalifikowane otrzymają:

 • eksperymentalne leczenie skojarzone nanocząsteczką cisplatyny I gemcytabiny
 • bezpłatną opiekę medyczną związaną z badaniem klinicznym.

Udział w badaniu pacjentów dobrowolnie wyrażających chęć uczestnictwa, pomoże ustalić lekarzom, czy badany lek może pomóc w zwalczaniu raka. Uczestnictwo w tym badaniu klinicznym będzie mieć swój wkład do badań nad nowotworami.   

Lista ośrodków biorących udział w badaniu klinicznym, poszukujących potencjalnych pacjentów, którzy wyraziliby zgodę na dobrowolny udział w badaniu:

a) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie – Onkologia Kliniczna
Osoba kontaktowa: dr Piotr Koralewski
Ul. Osiedle Złotej Jesieni 1, Kraków 31-826
Numer kontaktowy: +48 12 6468781

b) Med-Polonia Sp. z o.o. Poznań – Badania Kliniczne
Osoba kontaktowa: Prof. Rodryg Ramlau
Ul. Obornicka 262, Poznań 60-693
Numer kontaktowy: +48 61 6561700

Obydwa ośrodki zostały już zaakceptowane przez Niezależną Komisję Bioetyczną oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, uzyskując tym samym zgodę na prowadzenie badania.

W celu określenia odpowiednich pacjentów później lista najistotniejszych kryteriów włączenia i wyłączenia do badania. 

Kryteria włączenia:

Kohorta I

 • Zdiagnozowany histologicznie lub cytologicznie niedrobnokomórkowy nowotwór płuc, płaskonabłonkowy fazy IV u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii lub immunoterapii w związku z przerzutami. Pacjenci z rozpoznaną mutacją EGFR lub kinazy ALK muszą otrzymać, co najmniej jedną do dwóch terapii ukierunkowanych przed rozpoczęciem badania.

Kohorta 2:

 • Zdiagnozowany histologicznie lub cytologicznie nowotwór dróg żółciowych u pacjentów, którzy nie otrzymali wcześniejszej ogólnoustrojowej terapii przeciwnowotworowej w celu leczenia zaawansowanego lub przerzutowego.

Kohorta 3:

 • Zdiagnozowany histologicznie lub cytologicznie nowotwór dróg moczowych (pęcherza moczowego, cewki moczowej, miedniczek nerkowych) u pacjentów, którzy nie otrzymali wcześniejszej ogólnoustrojowej terapii przeciwnowotworowej w celu leczenia zaawansowanego lub przerzutowego.
 • Pacjenci ze stabilnymi, leczonymi przerzutami do mózgu, pod warunkiem, że nie ma dowodów na postęp choroby i pacjent nie wymaga leczenia kortykosteroidami lub jeśli pacjent wymaga leczenia kortykosteroidami to powinien być na stabilnej dawce 14 dni przed włączeniem do leczenia.
 • Zmiany powinny być mierzalne według skali RECIST 1.1.
 • Mężczyźni lub kobiety w wieku ≥ 18 lat.
 • Ocena ECOG powinna wynosić 0 do 1.

Kryteria wyłączenia

 • W ciągu ostatnich 6 miesięcy w terapii adiuwantowej lub neoadiuwantowej otrzymały uprzednie leczenie związkami platyny.
 • W ciągu ostatnich 6 miesięcy otrzymywały uprzednio cisplatynę i gemcytabinę lub pacjent był oporny na cisplatynę i gemcytabinę.
 • Nie jest w stanie otrzymać terapii związkami platyny z powodu wcześniejszej toksyczności wynikającej ze stosowania związków platyny.
 • Ma nierozwiązaną toksyczność od wcześniejszego napromieniowania, chemioterapii lub innego ukierunkowanego leczenia, w tym leczenia terapeutycznego.
 • Istnieją dowody wskazujące na zwłóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenie płuc.
 • Ma historię małopłytkowości z powikłaniami, w tym: krwotokiem lub krwawieniem.
 • Znana nadwrażliwość na związki platynowe lub gemcytabinę.
 • Ma niekontrolowaną cukrzycę lub nadciśnienie tętnicze wymagające więcej niż 3 leków do kontroli ciśnienia tętniczego.

9. Dla pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego z nieoperacyjnym przerzutem do wątroby po pierwszej linii chemioterapii - trwa rekrutacja

Organizator:
Centrum Medyczne Pratia wraz z siecią ośrodków partnerskich
 
Kryteria włączenia:
· wiek powyżej 18 roku życia,
· zdiagnozowany rak jelita grubego,
· osoby będące po pierwszej linii chemioterapii,
· z nieoperacyjnymi przerzutami do wątroby.
 
Program jest prowadzony w 8 polskich miastach: Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Grudziądzu, Gliwicach, Białymstoku, Lublinie, Otwocku. Częstotliwość spotkań oraz zwrot kosztów dojazdu i noclegu pozwalają na uczestnictwo w programie osobom z innych miast.
 
Uczestnicząc w programie Pacjent ma szansę - oprócz standardowej chemioterapii - na bezpłatne odbycie zabiegów radioembolizacji, które nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Radioembolizacja ma na celu dostarczenie promieniowania bezpośrednio do guza, minimalizując ryzyko uszkodzenia zdrowych, okolicznych tkanek.
 
Czas trwania badania jest uzależniony od wyników badań Pacjenta wykonywanych w trakcie programu.
 
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
 
Kontakt:
Więcej informacji, możliwość przejścia krótkiej ankiety kwalifikacyjnej oraz umówienia się na bezpłatną konsultacje onkologiczną pod bezpłatnym numerem telefonu: 800 154 053. Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku od 08:00 do 20:00.
 
10. Badanie kliniczne w potrójnie ujemnym raku piersi  NOWE BADANIE
 
Badanie oparte jest na tzw. terapeutycznej plazmaferezie. Procedura polega na filtrowaniu i usuwaniu z krwi pacjentek rozpuszczalnych czynników wykorzystywanych przez nowotwór do obrony przed naturalnymi mechanizmami przeciwnowotworowymi organizmu.

Do badania kwalifikowane są osoby:

 • chore na uogólnionego raka piersi (obecność przerzutów)
 • po 3 liniach chemioterapii stosowanej z powodu choroby przerzutowej (w tym muszą być zastosowane taksany oraz pochodne platyny)
 • z prawidłowymi parametrami wydolności wątroby i nerek

Kontakt – Sekretariat Kliniki Onkologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie – 12 424 8912

***

Nota prawna:

1. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi.
2. Informacje zawarte w serwisie są publikowane na podstawie umowy ze Sponsorem badania klinicznego oraz za zgodą lekarzy prowadzących.
3. Informacje zawarte na stronie mają charakter informacyjny i są skierowane do pacjentów i ich bliskich.
4. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.
6. Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwisie.
6. Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno - graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
7. Dozwolone jest zamieszczanie odesłań do serwisu (www.pkopo.pl/badania_kliniczne), z zachowaniem w taki sposób, aby było mozliwe poznanie źródła pochodzenia materiałów.
8. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich.
 
9. Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa, w szczególności:
 
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.), 
ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.), 
ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności